Fundraiser

کمک مالی خیریه

برای جمع آوری پول برای بیمارستان کودکان محلی، یک روز سرگرم کننده خانوادگی در روز شنبه، 22 اکتبر برگزار خواهد شد. فروش، کباب کردن، فروش طوفان، و همچنین بازی های مختلف وجود خواهد داشت. شما همچنین می توانید برای یک شانس برای برنده شدن در یکی از جایزه های فوق العاده ما را وارد کنید.

همه به رویداد جمع آوری کمک های ما خوش آمدید، بنابراین می آیند و ما را برای یک روز سرگرم کننده در حالی که حمایت از یک علت بزرگ برای ما بپیوندید!
Share by: